NCKU,成功大學-工學院

歡迎光臨成功大學工學院

副院長

 


李德河教授

 

 

現職:土木工程學系  教授

            工學院 副院長
 

通訊處:台南市大學路1號(成大工學院)

電 話:06-2757575 ext.63156

E-mailderher@mail.ncku.edu.tw

 

廖德祿教授

現職:工程科學系  教授

            工學院 副院長
 

通訊處:台南市大學路1號(成大工學院)

電 話: 06-2757575 ext.63337

E-mailtlliao@mail.ncku.edu.tw

 

丁志明教授

 

現職:材料科學及工程學系  教授

            工學院 副院長
 

通訊處:台南市大學路1號(成大工學院)

電 話:06-2757575 ext.  62949        

E-mailjting@mail.ncku.edu.tw

 

最後更新日期   
2018/06/23